Kater | Noteikumi
15964
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15964,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
 

Noteikumi

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1 Organizators apņemas:

2.1.1.  saskaņotajos laikos nodrošināt Pasūtītāju ar Jahtu un īstenot pasažieru izklaides un atpūtas braucienus uz ūdens.

2.1.2.  veikt cenu aprēķinu saskaņā ar noteiktajiem izcenojumiem.

2.1.3.  pasūtījuma kvalitatīvai izpildei norīkot kvalificētu jahtas vadītāju (turpmāk – Jahtas Kaptenis).

2.1.4.  iepazīstināt Pasūtītāja trešās personas un viesus ar jahtas ekspluatācijas noteikumiem un drošības pamatprincipiem uz ūdens.

2.1.5.  nodrošināt un apmaksāt citu transportu Pasūtītāja trešās personas pārvietošanai, ja esošā jahtas tālāka kustība nav iespējama.

2.1.6.  uzņemt uz jahtas līdz 10 personām. Tajā skaitā līdz 4 personām, kas nav sasniegušas 12 gadu vecumu. Katrai personai, kas nav sasniegusi 12 gadu vecumu jābūt nodrošinātam ar pilngadīgu pavadoni, kas nes pilnu atbildību par nepilngadīgo personu.

2.2.    Pasūtītājs apņemas:          

2.2.1   samaksāt Organizatoram par izmantotajiem pakalpojumiem saskaņā ar Organizatora piestādīto rēķinu.

2.2.2   atlīdzināt zaudējumus, kuri Organizatoram radušies Pasūtītāja vainas, saistību nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas dēļ.

2.2.3   visu brauciena laiku rūpēties par tīrību un kārtību jahtā.

2.2.4   nest pilnu atbildību par Pasūtītāja trešajām personām jahtā un segt radušos zaudējumus Pasūtītāja trešo personu vainas dēļ, saskaņā ar Organizatora izrakstīto rēķinu un paskaidrojumu par zaudējumiem.

2.2.5   informēt Organizatoru, ja uz jahtas atradīsies bērni līdz 12 gadu vecumam.

2.2.6   informēt trešās personas par to kauz jahtas:

§  jāatrodas bez apaviem,

§  aizliegts uznest un lietot brauciena laikā sarkanvīnu, kolu, vīnogu un citu tumšo ogu sulas, tumšās ogas un izteikti taukainus produktus,

§  līdzpaņemtās pārtikas lietošanai jāņem līdzi savi vienreizējās lietošanas trauki (papīra vai plastikāta), aizliegts lietot stikla un citu plīstošu materiālu traukus,

§  aizliegts smēķēt,

§  aizliegts atrasties stiprā alkohola reibumā vai citu apreibinošu vielu ietekmē, kas var apdraudēt paša drošību vai citu braucēju drošību.

§  aizliegts atrasties ar dzīvniekiem,

§  pasažieriem nekavējoties, bez ierunām un pilnībā jāpilda Jahtas Kapteiņa rīkojumus,

§  nokāpt no Jahtas krastā, piestātnē vai lēkt ūdenī un peldēties drīkst tikai ar Kapteiņa atļauju tam piemērotās vietās,

§  ņemot vērā Jahtas iegrimi, lai nokļūtu krastā šim nolūkam nepiemērotās vietās, kur nav piestātnes, var nākties iekāpt ūdenī,

§  ieteikt paņemt līdzi saules brilles un ģērbties atbilstoši laikapstākļiem, ņemot līdzi vēl kādu siltāku apģērbu, jo uz ūdens vienmēr ir vēsāk nekā uz sauszemes.

3. PAKALPOJUMU CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1      Jahtas īres cena  noteikta EUR  . (____ eiro, ___ centi ) + PVN (21%), kas kopā sastāda EUR  .   (_______ eiro, __ centi).

3.2      Jahtas īres diena         .        .          . Laiks        .       . –       .       .

3.3      Jahtas īres cenā ir iekļauts jahtas īre, jahtas vadītāja pakalpojumi un degviela.

3.4      Jahtas īres cenā nav iekļauti dzērieni, ēdieni, izklaides, pasakuma vadītāja, viesmīļa un citi pakalpojumi, ja par to nav bijusi vienošanās atsevišķi.

3.5      Jahtas rezervēšanai jāveic ne mazāk kā 30% no izbrauciena summas, veicot pārskaitījumu uz Organizatora norādīto norēķina kontu pēc avansa rēķina saņemšas vai mutiskas vienošanās.

3.6      Brauciena rezervācija stājas spēkā pēc rezervācijas maksas (drošības naudas) saņemšanas Organizatora bankas kontā un apstiprinājuma saņemšanu uz Pasūtītāja noradīto epastu __________________ .

3.7      Pilna apmaksa par jahtas īri un jahtu izbraucienu jāveic 3 (trīs) dienu pēc rēķina izrakstīšanas datuma, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms plānotā izbrauciena.

3.8      Pamatojoties uz savstarpējo vienošanos rēķinu var izsniegt gan rakstveidā apstiprinātu ar uzņēmuma zīmogu un parakstu, gan elektroniskā veidā bez elektroniskā paraksta. Abu veidu rēķiniem ir vienāds juridisks spēks.

3.9      Jahtas brauciena pieteikumam bez iepriekšējas rezervācijas maksas ir informatīvs raksturs.

3.10     Rezervācijas maksa netiek atmaksāta gadījumā, ja brauciens nenotiek Pasūtītāja vai Pasūtītāja trešās personas vienpusējas atkāpšanās dēļ.

3.11     Saņemtā rezervācijas maksa tiek atmaksāta Pasūtītājam pilnā apmērā, gadījumā, ja Jahtas brauciens nenotiek Jahtas Kapteiņa un/vai Organizatora dēļ un braucienu nav iespējams pārcelt uz citu laiku.

3.12     Lietus un/vai lietus prognoze pirms brauciena netiek uzskatīta par iemeslu brauciena atcelšanai vai pārcelšanai.

3.13     Apmācies un/vai mākoņains laiks pirms brauciena vai brauciena laikā netiek uzskatīts par iemeslu brauciena atcelšanai/pārcelšanai/pagarināšanai un rezervācijas maksājuma atmaksai.

3.14     Jebkādas laikapstākļu izmaiņas brauciena laikā neietekmē sākotnēji salīgto Jahtas īres cenu.

3.15     Ja Pasūtītājs vienpusēji maina (pārceļ) iepriekš pieteikta izbrauciena laiku, tas maksā Organizatoram 50% no iemaksātās rezervācijas maksas. Mainot izbrauciena laiku vēlāk nekā 10 (desmit) dienas pirms pieteiktā brauciena, Pasūtītājs zaudē iemaksāto rezervācijas maksu 100% apmērā. Brauciena laiks tiek pārcelts pēc tam, kad Pasūtītājs apmaksājis rezervācijas maksas starpību līdz nepieciešamajam apmēram.

4. BRAUCIENA NOTEIKŠANA

4.1.     Kapteinis ir tiesīgs mainīt sākotnēji iecerēto brauciena maršrutu, vadoties no laikapstākļiem (vēja stipruma, vēja virziena, viļņu augstuma) pirms un/vai Jahtas brauciena laikā.

4.2.     Ja Pasūtītāja trešās personas kavē brauciena sākumu, nokavētais laiks tiek ieskaitīts kopējā brauciena ilgumā, netiek kompensēts un atgriešanās piestātnē notiek sākotnēji salīgtajā laikā.

4.3.     Gadījumā, ja Pasūtītāja trešās personas vienpusēji vēlās saīsināt sākotnēji rezervēto brauciena ilgumu, brauciens iespēju robežās tiek saīsināts, taču Pasūtītājs maksā pilnu sākotnēji salīgto Jahtas īres cenu.

4.4.     Pasūtītājs un Pasūtītāja trešās personas saprot un piekrīt, ka jahtas brauciena faktiskais ilgums ir atkarīgs no laikapastākļiem brauciena laikā – vēja stipruma, vēja virziena, redzamības, viļņu augstuma u.c. faktoriem, kas ietekmē jahtas kustības ātrumu un kursu. Organizators neatbild par gadījumiem, ja jahtas brauciena laiks ieildzis no Organizatora vai Jahtas Kapteiņa gribas neatkarīgu apstākļu dēļ.

4.5.     Stipra vēja gadījumā (virs 10 m/s) plānotajā brauciena dienā vai citu laikaapstakļu dēļ, ja tas var apdraudēt brauciena drošību, Jahtas Kapteinis ir tiesīgs pārcelt braucienu uz citu pieejamo brīvo laiku, vienojoties Pasūtītāju vai ar Pasūtītāja trešām personām. Rezervācijas maksa šajā gadījumā atmaksāta netiek.

4.6.     Jahtas Kapteinis ir tiesīgs neuzsākt vai pārtraukt braucienu, gadījumā, ja kāds no braucējiem atrodas apreibinošu vielu vai citādā ietekmē, kas var apdraudēt paša braucēja un citu braucēju drošību jahtas brauciena laikā.

4.7.     Organizatoram ir tiesības atcelt braucienu, neatgriežot rezervācijas maksu, ja Jahtas Kapteinis informē par Pasūtītāja trešo personu nepakļaušanos vai pārkāpšanu šī Līguma 2.2.6. kādam no apakšpunktiem.

4.8.     Oganizatoram ir tiesības pārtraukt vai saīsināt braucienu, nogādājot Pasūtītāja trešās personas krastā, ja Jahtas Kapteinis informē par Pasūtītāja trešo personu nepakļaušanos vai pārkāpšanu šī Līguma 2.2.6. kādam no apakšpunktiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs apmaksā sakotnēji salīgto jahtas īres laiku pilnā apmērā.

Mēs visi esam cilvēki un protam vienoties!:)

Galvenais, lai visiem drošs un patīkams pasākums uz jahtas!

SAZINIETIES AR MUMS OSKARS KOKINS Jahtu kapteinis  •  SIA “GOURMET TOUR” valdes loceklis  •
info@gourmettour.lv   •   www.gourmettour.lv   •  Tel.+371-20409300